مقالات ژورنالی انگلیسی

 

Simulation-based auction protocol for resource scheduling problems

Authors: Hosein Taghaddos, S AbouRizk, Y Mohamed, U Hermann

 

Citation: Taghaddos, H., AbouRizk, S., Mohamed, Y., & Hermann, U. (2012). Simulation-based auction protocol for resource scheduling problems. Journal of construction engineering and management138(1), 31-42.

 

Abstract

Resource scheduling, or the allocation of resources over time, is a challenging problem in large-scale or multiple-project environments. Traditional network scheduling techniques are ineffective in modeling the dynamic nature and resource interactions of large or multiunit projects. This paper presents a simulation-based auction protocol (SBAP) to solve resource scheduling problems in large-scale construction projects. SBAP is a hybrid framework that integrates multi agent resource allocation (MARA) in a simulation environment. SBAP deploys a centralized resource allocation approach, referred to as an auction protocol, whereby agents bid on different combinations of resources at the start of a simulation cycle. Agents attempt to improve their individual welfare by acquiring a combination of resources; an auctioneer looks at the entire system and allocates resources to the agents using a combinatorial algorithm to maximize an overall objective function (e.g., maximizing the system’s revenue or minimizing total costs). The auction is repeated on a regular basis. Simulation is also employed in large-scale projects to track the availability of resources, capture and release the resources, and satisfy constraints of the problem. This paper demonstrates the architecture of the SBAP framework and discusses implementation of SBAP in a real case study of crane allocation in an industrial project.

 

Keywords:

Construction management, Bids, Dynamic models, Project management, Hybrid methods, Scheduling, Case studies, Algorithms


https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000399

Developing a generic resource allocation framework for construction simulation

Authors: Hosein Taghaddos

Citation: Taghaddos, H. (2010). Developing a generic resource allocation framework for construction simulation.

Abstract

The allocation of resources over time, referred to as resource scheduling, in large-scale construction environments is a challenging problem. Although traditional network scheduling techniques are the most popular scheduling techniques in the construction industry, they are ineffective in modeling the dynamic nature and resource interactions of large projects. Simulation based modeling or optimization techniques are also time-consuming, complicated and costly to be implemented in large-scale projects. This research is focused on developing a new framework to insert artificial intelligence inside construction simulations for facilitating the resource allocation process. The first stage in this study was developing a framework to solve resource scheduling problems in large scale construction projects. This framework, called the Simulation Based Auction Protocol (SBAP), integrates Multi-Agent Resource Allocation (MARA) in a simulation environment. This hybrid framework deploys centralized MARA (i.e., auction protocols) whereby agents bid on different combinations of resources at the start of a simulation cycle. Agents attempt to improve their individual welfare by acquiring a combination of resources. An auctioneer is designed to allocate resources to the agents by maximizing the overall welfare of the society. Simulation is also employed to track the availability of resources, and manage resource-oriented activities. This framework is implemented in two large construction applications of scheduling module assembly yard and multiple heavy lift planning in modular construction. The second objective of this project is to develop a generic resource allocation component for addressing optimized resource allocation in various construction projects. This component is developed in a large-scale model using High Level Architecture (HLA), instead of traditional simulation environments. HLA allows splitting a large-scale model, known as a federation, into a number of manageable components (i.e., federates), while maintaining interoperability between them. A generic Resource Allocation (RA) federate is designed to act as an auctioneer for federates developed based on the SBAP. Another generic federate is also built to automate the communication with the RA federate. These two generics federates can be reused in various construction federations. This framework is successfully implemented in an industrial construction process that involves different supply chains including spool fabrication, module assembly and heavy crane lifts in site construction.

Keywords: Module Assembly; Constructions; High Level Architecture; Auction Protocol; Scheduling; Multi-Agent; Simulations; Crane; Resource Allocation


https://era.library.ualberta.ca/items/6565badd-fa4f-4b8a-8bdf-ab1b073995d1/download/704d56d5-b553-48cb-b831-c3cf80d06454

Precision of Compressive Strength Testing of Concrete with Different Cylinder Specimen Sizes.

Authors: Taghaddos, Hosein; Soleymani, Hamid R.; Robson, J. D.

 

Citation: Taghaddos, H., Soleymani, H. R., & Robson, J. D. (2010). Precision of Compressive Strength Testing of Concrete with Different Cylinder Specimen Sizes. ACI Materials Journal107(5).

 

Abstract

Most standardization agencies allow small-cylinder specimens (100 x 200 mm [4 x 8 in.]) to be used in compressive strength concrete testing. Some engineers are still skeptical about using small cylinders, however, as they believe that compressive strength testing results from small cylinders are too varied. Limited studies have been conducted regarding the precision of small cylinders compared to precision studies for conventional cylinders (150 x 300 mm [6 x 12 in.]). This paper describes the results of a comparative concrete testing program conducted by 15 laboratories in Edmonton, AB, Canada, over the past 10 years. This study attempted to develop within-laboratory (repeatability) and between-laboratory (reproducibility) precision indexes for small and conventional concrete specimens by analyzing more than 2700 compressive strength concrete testing data within a compressive strength range of 17 to 57 MPa (2500 to 8300 psi).

 

Keywords:


https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=0889325X&asa=Y&AN=54078285&h=BmbJjmQlMRZ0Iqcux5JtKMTtgYagJkwmLoFBuiKgeul9EibpfTYuoaOJWv4eRcRhZYaYrbj%2fELRap1Em0v1XuA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d0889325X%26asa%3dY%26AN%3d54078285

INVESTIGATING THE PRECISION OF QUANTITY TAKE-OFF IN BIM APPLICATIONS

Authors:  E. Shafaghat, H. Taghaddos, B. Sherafat

 

Citation: شفقت, عرفان, تقدس, حسین, شرافت, بهنام. (1397). بررسی دقت متره و برآورد در نرم‌افزارهای مدل سازی اطلاعات ساختمان. مهندسی عمران, 34.2(4.1), 145-152.

 

Abstract

A‌n a‌c‌c‌u‌r‌a‌t‌e m‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l q‌u‌a‌n‌t‌i‌t‌y t‌a‌k‌e-o‌f‌f a‌n‌d e‌s‌t‌i‌m‌a‌t‌i‌o‌n a‌r‌e v‌i‌t‌a‌l i‌s‌s‌u‌e‌s i‌n v‌a‌r‌i‌o‌u‌s c‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n p‌r‌o‌j‌e‌c‌t‌s. S‌u‌c‌h a‌n a‌c‌c‌u‌r‌a‌t‌e e‌s‌t‌i‌m‌a‌t‌i‌n‌g a‌n‌d m‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l q‌u‌a‌n‌t‌i‌t‌y t‌a‌k‌e-o‌f‌f i‌s r‌e‌q‌u‌i‌r‌e‌d p‌r‌i‌o‌r t‌o i‌n‌i‌t‌i‌a‌t‌i‌n‌g a p‌r‌o‌j‌e‌c‌t f‌o‌r t‌e‌n‌d‌e‌r‌i‌n‌g a‌n‌d b‌i‌d‌d‌i‌n‌g p‌u‌r‌p‌o‌s‌e‌s, a‌n‌d d‌u‌r‌i‌n‌g t‌h‌e c‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n p‌h‌a‌s‌e f‌o‌r p‌r‌o‌c‌u‌r‌e‌m‌e‌n‌t a‌n‌d p‌r‌o‌j‌e‌c‌t c‌o‌n‌t‌r‌o‌l p‌u‌r‌p‌o‌s‌e‌s. T‌h‌u‌s, a n‌u‌m‌b‌e‌r o‌f B‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g I‌n‌f‌o‌r‌m‌a‌t‌i‌o‌n M‌o‌d‌e‌l‌i‌n‌g (B‌I‌M) a‌p‌p‌l‌i‌c‌a‌t‌i‌o‌n‌s h‌a‌v‌e b‌e‌e‌n u‌t‌i‌l‌i‌z‌e‌d r‌e‌c‌e‌n‌t‌l‌y n‌o‌t o‌n‌l‌y f‌o‌r e‌f‌f‌i‌c‌i‌e‌n‌t m‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l q‌u‌a‌n‌t‌i‌t‌y t‌a‌k‌e-o‌f‌f a‌n‌d e‌s‌t‌i‌m‌a‌t‌i‌n‌g p‌u‌r‌p‌o‌s‌e‌s, b‌u‌t a‌l‌s‌o f‌o‌r other c‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n e‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g a‌n‌d m‌a‌n‌a‌g‌e‌m‌e‌n‌t c‌o‌m‌m‌i‌t‌m‌e‌n‌t‌s (e.g., v‌i‌s‌u‌a‌l‌i‌z‌a‌t‌i‌o‌n, c‌l‌a‌s‌h d‌e‌t‌e‌c‌t‌i‌o‌n, 4D 5D p‌l‌a‌n‌n‌i‌n‌g, a‌n‌d v‌i‌r‌t‌u‌a‌l r‌e‌a‌l‌i‌t‌y). T‌h‌e m‌o‌s‌t c‌o‌m‌m‌o‌n B‌I‌M a‌p‌p‌l‌i‌c‌a‌t‌i‌o‌n‌s c‌a‌n b‌e n‌a‌m‌e‌d a‌s ``A‌u‌t‌o‌d‌e‌s‌k R‌e‌v‌i‌t'' a‌n‌d ``T‌e‌k‌l‌a S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s'' f‌o‌r i‌n‌t‌e‌g‌r‌a‌t‌e‌d m‌o‌d‌e‌l‌i‌n‌g (e.g., s‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e, a‌r‌c‌h‌i‌t‌e‌c‌t‌u‌r‌a‌l, a‌n‌d M‌E‌P m‌o‌d‌e‌l‌i‌n‌g) a‌n‌d ``A‌u‌t‌o‌d‌e‌s‌k N‌a‌v‌i‌s‌w‌o‌r‌k‌s M‌a‌n‌a‌g‌e'' f‌o‌r s‌i‌t‌e m‌a‌n‌a‌g‌e‌m‌e‌n‌t a‌n‌d 4D P‌l‌a‌n‌n‌i‌n‌g p‌u‌r‌p‌o‌s‌e‌s. I‌n t‌h‌i‌s r‌e‌s‌e‌a‌r‌c‌h, t‌h‌e a‌c‌c‌u‌r‌a‌c‌y o‌f a‌u‌t‌o‌m‌a‌t‌i‌c q‌u‌a‌n‌t‌i‌t‌y t‌a‌k‌e-o‌f‌f, u‌s‌i‌n‌g a‌f‌o‌r‌e‌m‌e‌n‌t‌i‌o‌n‌e‌d B‌I‌M a‌p‌p‌l‌i‌c‌a‌t‌i‌o‌n‌s, h‌a‌s b‌e‌e‌n i‌n‌v‌e‌s‌t‌i‌g‌a‌t‌e‌d. F‌i‌r‌s‌t, s‌u‌c‌h a‌n e‌x‌e‌r‌c‌i‌s‌e i‌s p‌e‌r‌f‌o‌r‌m‌e‌d o‌n s‌i‌m‌p‌l‌e s‌t‌e‌e‌l a‌n‌d r‌e‌i‌n‌f‌o‌r‌c‌e‌d c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e e‌l‌e‌m‌e‌n‌t‌s m‌o‌d‌e‌l‌e‌d u‌s‌i‌n‌g R‌e‌v‌i‌t s‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌a‌l e‌x‌t‌e‌n‌s‌i‌o‌n. F‌u‌r‌t‌h‌e‌r‌m‌o‌r‌e, t‌h‌i‌s e‌x‌e‌r‌c‌i‌s‌e i‌s e‌x‌t‌e‌n‌d‌e‌d t‌o s‌t‌e‌e‌l a‌n‌d r‌e‌i‌n‌f‌o‌r‌c‌e‌d c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e 3D s‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s, m‌o‌d‌e‌l‌e‌d i‌n b‌o‌t‌h T‌E‌K‌L‌A a‌n‌d R‌e‌v‌i‌t s‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s. B‌y r‌e‌c‌o‌g‌n‌i‌z‌i‌n‌g t‌h‌e p‌o‌i‌n‌t‌s o‌f w‌e‌a‌k‌n‌e‌s‌s o‌f s‌u‌c‌h B‌I‌M a‌p‌p‌l‌i‌c‌a‌t‌i‌o‌n‌s, s‌o‌m‌e p‌r‌a‌c‌t‌i‌c‌a‌l r‌e‌c‌o‌m‌m‌e‌n‌d‌a‌t‌i‌o‌n‌s a‌r‌e p‌r‌o‌v‌i‌d‌e‌d t‌o e‌n‌h‌a‌n‌c‌e t‌h‌e a‌c‌c‌u‌r‌a‌c‌y o‌f a‌u‌t‌o‌m‌a‌t‌i‌c q‌u‌a‌n‌t‌i‌t‌y t‌a‌k‌e-o‌f‌f a‌n‌d e‌s‌t‌i‌m‌a‌t‌i‌o‌n. A‌n‌o‌t‌h‌e‌r s‌i‌d‌e p‌r‌o‌d‌u‌c‌t o‌f k‌n‌o‌w‌i‌n‌g t‌h‌e a‌c‌c‌u‌r‌a‌c‌y o‌f a‌u‌t‌o‌m‌a‌t‌e‌d m‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l q‌u‌a‌n‌t‌i‌t‌y t‌a‌k‌e-o‌f‌f i‌s p‌r‌o‌v‌i‌d‌i‌n‌g a r‌e‌a‌l‌i‌s‌t‌i‌c e‌s‌t‌i‌m‌a‌t‌e b‌a‌s‌e‌d o‌n t‌h‌e u‌t‌i‌l‌i‌z‌e‌d e‌s‌t‌i‌m‌a‌t‌i‌n‌g a‌p‌p‌r‌o‌a‌c‌h a‌n‌d e‌m‌p‌l‌o‌y‌i‌n‌g B‌I‌M s‌o‌f‌t‌w‌a‌r‌e t‌o a‌v‌o‌i‌d u‌n‌p‌l‌a‌n‌n‌e‌d m‌i‌s‌t‌a‌k‌e‌s i‌n e‌s‌t‌i‌m‌a‌t‌i‌n‌g a‌n‌d q‌u‌a‌n‌t‌i‌t‌y t‌a‌k‌e-o‌f‌f.

 

Keywords:

C‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n m‌a‌n‌a‌g‌e‌m‌e‌n‌t q‌u‌a‌n‌t‌i‌t‌y t‌a‌k‌e-o‌f‌f  m‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l e‌s‌t‌i‌m‌a‌t‌i‌n‌g  b‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g i‌n‌f‌o‌r‌m‌a‌t‌i‌o‌n m‌o‌d‌e‌l‌i‌n‌g


https://doi.org/10.24200/j30.2019.1437

Influence of Repair on Corrosion Failure Modes of Square RC Columns Located in Tidal Zone

Farahania, A., Taghaddos, H., Shekarchic, M. (submitted) “Influence of Repair on Corrosion Failure Modes of Square RC Columns Located in Tidal Zone” Journal of Performance of Constructed Facilities.

Chloride diffusion modeling in pozzolanic concretes in a marine site

Farahani, A., Taghaddos, H., Shekarchi, M. (submitted) “Chloride diffusion modeling in pozzolanic concretes in a marine site” ACI Materials Journal.

An empirical study of the advantages of 4D simulation based on BIM maturity level

Sebt, M.H., Dadashi, M., Taghaddos, H., Banki, M.T. (submitted) “An empirical study of the advantages of 4D simulation based on BIM maturity level” Journal of Engineering, Construction and Architectural Management.

Enhanced Automated Quantity Take-Off in Building Information Modeling

Sherafat, B., Taghaddos, H., Shafaghat, E. (submitted) “Enhanced Automated Quantity Take-Off in Building Information Modeling” Journal of Automation in Construction.

 

Estimating Scaffold for Industrial Construction: A Case Study Contributing

Wu, L., Mohamed, Y., Ali, M., Taghaddos, H., Hermann, U. (submitted) “Estimating Scaffold for Industrial Construction: A Case Study Contributing” Canadian Journal of Civil Engineering.

An Automated Approach to Generating Engineered Crane Lift Studies

Taghaddos, H., Hermann, U., Sherafat, B. (submitted) “An Automated Approach to Generating Engineered Crane Lift Studies” Journal of Construction Engineering and Management site.

Advanced Crane Planning and Optimization for Modular Construction

Taghaddos, H., Hermann, U., Abbasi, A.B. (submitted) “Advanced Crane Planning and Optimization for Modular Construction”, Journal of Automation in Construction.

Development of a Bridge Maintenance System Using Bridge Information Modeling

Samadi, D., Taghaddos, H., Nili, M.H., Noghabaei., M. (submitted) “Development of a Bridge Maintenance System Using Bridge Information Modeling”, Journal of Bridge Engineering.

From AutoCAD to 3ds Max: An automated approach for animating heavy lifting studies

Lei, Z., Taghaddos, H., Han, S., Bouferguènec, A., Al-Hussein, M., Hermann, U. (submitted) “From AutoCAD to 3ds Max: An automated approach for animating heavy lifting studies”, Canadian Journal of Civil Engineering.

A Novel Framework for Integrating Schedule and 3D Model for 4D Scheduling

Leonard B. and Taghaddos, H. (Submitted) “A Novel Framework for Integrating Schedule and 3D Model for 4D Scheduling”, Journal of Automation in Construction.

Development of a Generic Resource Allocation Federate for Construction federations

Taghaddos, H., AbouRizk, S.M., Mohamed, Y., Hermann, U. (submitted)” Development of a Generic Resource Allocation Federate for Construction federations”, Journal of Automation in Construction.

Simulation-based auction protocol for resource scheduling problems

Taghaddos, H., AbouRizk, S., Mohamed, Y., Hermann, U. "Simulation-based auction protocol for resource scheduling problems." Journal of Construction Engineering and Management 138.1 (2011): 31-42.

Simulation-based multiagent approach for scheduling modular construction

Taghaddos, H., Hermann, U., AbouRisk, S., Mohamed, Y. "Simulation-based multiagent approach for scheduling modular construction." Journal of Computing in Civil Engineering 28.2 (2012): 263-274.

Automated method for checking crane paths for heavy lifts in industrial projects

Lei, Z., Taghaddos, H., Olearczyk, J., Al-Hussein, M., Hermann, U. "Automated method for checking crane paths for heavy lifts in industrial projects." Journal of Construction Engineering and Management 139.10 (2013): 04013011.

A methodology for mobile crane lift path checking in heavy industrial projects

Lei, Z., Taghaddos, H., Hermann, U., Al-Hussein, M. "A methodology for mobile crane lift path checking in heavy industrial projects." Automation in Construction 31 (2013): 41-53.

Algorithm for mobile crane walking path planning in congested industrial plants

Lei, Z., Han, S., Bouferguene, A., Taghaddos, H. "Algorithm for mobile crane walking path planning in congested industrial plants." Journal of Construction Engineering and Management 141.2 (2014): 05014016.

From AutoCAD to 3ds Max: An automated approach for animating heavy lifting studies

Lei, Z., Taghaddos, H., Han, S., Bouferguene, A., Al-Hussein, M., Hermann, U. "From AutoCAD to 3ds Max: An automated approach for animating heavy lifting studies." Canadian Journal of Civil Engineering 42.3 (2015): 190-198.

آدرس: تهران - بلوار کشاورز - خیابان 16 آذر - نبش کوچه عُروجی - پلاک 54 - واحد 3 - دفتر تکنوسا - کدپستی: 1417963997 تلفن: 4-02166483782

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز "تکنوسا" می باشد. طراحی توسط MsmWeb