عطیه فراهانی

عطیه فراهانی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی سازه
 • زمینه تحقیقاتی:  مدیریت بهره برداری و نگهداری
 • دوره فعالیت:  93-97

محمدحسین نیلی

محمدحسین نیلی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  مدیریت بهره برداری و نگهداری

زهرا کمال

زهرا کمال
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  مدیریت بهره برداری و نگهداری
 • دوره فعالیت:  94- تاکنون

دانا صمدی

دانا صمدی
 • مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  مدیریت بهره برداری و نگهداری
 • دوره فعالیت:  94-96

محسن منفرد

محسن منفرد
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پارس (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مدیریت پروژه و ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  مدیریت بهره برداری و نگهداری
 • دوره فعالیت:  96-تاکنون

مرضیه باقری

مرضیه باقری
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  برنامه‌ریزی جانمایی کارگاه (جرثقیل ها)
 • دوره فعالیت:  95- تاکنون

نوید کیهانی

نوید کیهانی
 • مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  برنامه‌ریزی جانمایی کارگاه (جرثقیل ها)
 • دوره فعالیت:  93-97

فرید شهنواز

فرید شهنواز
 • مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  برنامه‌ریزی جانمایی کارگاه (جرثقیل ها)
 • دوره فعالیت:  94-97

خشایار اسماعیلی

خشایار اسماعیلی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه سمنان (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  پیاده‌سازی مفاهیم ناب
 • دوره فعالیت:  93-تاکنون

زهرا اندایش سر

زهرا اندایش سر
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پارس (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مدیریت پروژه و ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  پیاده‌سازی مفاهیم ناب
 • دوره فعالیت:  94-96

مهران محمودی

مهران محمودی
 • مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد، دانشگاه پارس (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مدیریت پروژه و ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  پیاده‌سازی مفاهیم ناب
 • دوره فعالیت:  94-97

خشایار غراب

 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  پیاده سازی مفاهیم ناب
 • دوره فعالیت:  97-98

محمدصالح دشتی

محمدصالح دشتی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه علم و صنعت (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  مدل سازی اطلاعات ساختمان
 • دوره فعالیت:  95- تاکنون

مصطفی داداشی

مصطفی داداشی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه امیرکبیر (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  مدل سازی اطلاعات ساختمان
 • دوره فعالیت:  96- تاکنون

بهنام شرافت

بهنام شرافت
 • مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  مدل سازی اطلاعات ساختمان
 • دوره فعالیت:  93-97

خشایار غراب

خشایار غراب
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  مدل‌سازی اطلاعات ساختمان
 • دوره فعالیت:  96-تاکنون

سارا راد

سارا راد
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پارس (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مدیریت پروژه و ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  مدل سازی اطلاعات ساختمان
 • دوره فعالیت:  94-97

مهرداد آزادی

مهرداد آزادی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پارس (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مدیریت پروژه و ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  مدل سازی اطلاعات ساختمان
 • دوره فعالیت:  94-97

زهرا سلیمی

زهرا سلیمی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پارس (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مدیریت پروژه و ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  مدلسازی اطلاعات ساختمان
 • دوره فعالیت:  94-97

فرزاد محبی فر

فرزاد محبی فر
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پارس (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مدیریت پروژه و ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  مدل سازی اطلاعات ساختمان
 • دوره فعالیت:  94-96

امیرعطا کوششگران

امیرعطا کوششگران
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران – عمران
 • زمینه تحقیقاتی:  مدل‌سازی اطلاعات ساختمان

محمد تقوی

محمد تقوی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  مدل سازی اطلاعات ساختمان
 • دوره فعالیت:  96-تاکنون

هاجر اسکندر

هاجر اسکندر
 • مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  واقعیت مجازی
 • دوره فعالیت:  94-95

شایان شایسته

شایان شایسته
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  واقعیت مجازی
 • دوره فعالیت:  95-98

شیوا پولادوند

شیوا پولادوند
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  واقعیت مجازی
 • دوره فعالیت:  95-98

رضا خانی

رضا خانی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  واقعیت مجازی
 • دوره فعالیت:  95-98

مجتبی رضوانی

مجتبی رضوانی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  توسعه پایدار و آنالیز انرژی
 • دوره فعالیت:  94-98

بهاره علیزاده

بهاره علیزاده
 • مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد، دانشگاه شریف (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  توسعه پایدار و آنالیز انرژی
 • دوره فعالیت:  94-96

سیاوش عزیزپور

سیاوش عزیزپور
 • مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مدیریت پروژه و ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  توسعه پایدار و آنالیز انرژِی
 • دوره فعالیت:  94-97

یاسمن زارع

یاسمن زارع
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پارس (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مدیریت پروژه و ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  توسعه پایدار و آنالیز انرژی
 • دوره فعالیت:  95-97

شایان سبحانی

شایان سبحانی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران - عمران
 • زمینه تحقیقاتی:  توسعه پایدار

آیدا ملائی

آیدا ملائی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران - عمران
 • زمینه تحقیقاتی:  توسعه پایدار

گلنوش باباجماعتی

گلنوش باباجماعتی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران - عمران
 • زمینه تحقیقاتی:  توسعه پایدار

تینا عابدی یارندی

تینا عابدی یارندی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی، دانشگاه امیرکبیر (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران - عمران
 • زمینه تحقیقاتی:  توسعه پایدار

سعید برزگر

سعید برزگر
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  توسعه پایدار

عرفان اَبو

عرفان اَبو
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  سیستم های مدیریت اطلاعات پروژه
 • دوره فعالیت:  94-97

مهسا پهلوی خواه

مهسا پهلوی خواه
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران - عمران
 • زمینه تحقیقاتی:  کنترل هوشمند تطابق کدها

شیدا صفاری

شیدا صفاری
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران - عمران
 • زمینه تحقیقاتی:  کاوش داده‌ها
 • دوره فعالیت:  97-98

محمد رضایی

محمد رضایی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران - عمران
 • زمینه تحقیقاتی:  مستند سازی
 • دوره فعالیت:  98

سروش صبح خیز

سروش صبح خیز
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  سیستمهای مدیریت اطلاعات پروژه
 • دوره فعالیت:  96-98

محمد مهدی معدنی

محمد مهدی معدنی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  برنامه‌ریزی ساخت مدولار
 • دوره فعالیت:  95-تاکنون

علا نکووقت

علا نکووقت
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، سازه
 • زمینه تحقیقاتی:  برنامه‌ریزی ساخت مدولار
 • دوره فعالیت:  95-98

شهریار طلوعی رخشان

شهریار طلوعی رخشان
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  شبیه‌سازی فرایند ساخت
 • دوره فعالیت:  95-97

امیرحسین اسکندری

امیرحسین اسکندری
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  شبیه‌سازی فرایند ساخت
 • دوره فعالیت:  95-98

مریم معظمی

مریم معظمی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پارس (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مدیریت پروژه و ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  شبیه‌سازی فرایند ساخت
 • دوره فعالیت:  94-97

محمد ارزانی

محمد ارزانی
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پارس (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مدیریت پروژه و ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  شبیه‌سازی فرایند ساخت
 • دوره فعالیت:  94-97

میثم زرگر

میثم زرگر
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  شبیه سازی فرآیند ساخت
 • دوره فعالیت:  96-تاکنون

احسان امیدی زاده

احسان امیدی زاده
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  شبیه سازی فرآیند ساخت
 • دوره فعالیت:  96-تاکنون

وحید حسین زادگان

وحید حسین زادگان
 • مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (ایران)
 • رشته تحصیلی:  مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت
 • زمینه تحقیقاتی:  شبیه سازی فرآیند ساخت
 • دوره فعالیت:  96-تاکنون

آدرس: تهران - بلوار کشاورز - خیابان 16 آذر - نبش کوچه عُروجی - پلاک 54 - واحد 3 - دفتر تکنوسا - کدپستی: 1417963997 تلفن: 4-02166483782

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز "تکنوسا" می باشد. طراحی توسط MsmWeb